100 éves a Jézus Szíve Társasága

2021. jan. 14. (csütörtök) 17:00
Budapest

A Jézus Szíve Társasága számára jubileumi esztendő kezdődött 2021. január 1-jén, újév napján, ugyanis ezen a napon lett kerek 100 éves az 1921-ben született apostoli élettársaság. Jelen helyzetet tekintve nem kis izgalommal készülődtek a testvérek a jubileumra. A bizonytalanság mellett a készülődést egyfajta elszántság is jellemezte: „megtartjuk az ünnepséget úgy, ahogy lehet, azokkal, akik jelen tudnak lenni.” A zártkörű ünnepen csak a közösség tagjai vettek részt személyesen, illetve a világháló segítségével.

A jubileumi ünnepségre a hajdani Mária Kongregáció kápolnájában került sor (jelenleg Párbeszéd Háza), ugyanis 1921. január 1-jén itt volt az első testvérek eskütétele, amikor egy szentmise keretében a Jótanács Anyja képe előtt 12 fiatal lány Istennek adta az életét, elköteleződött a Jézus Szíve Népleányai Társaságában. Az alapító P. Bíró Ferenc SJ eszméjét követve Jézus Szívének szentelték magukat megfogadva, hogy imádságukkal és munkájukkal megszentelik az egyszerű hétköznapokat, engesztelnek a bűnökért, szolgálják a magyar népet, és Jézus Szíve szeretetével dolgoznak az Isten-ember-világ harmóniájának megvalósulásáért. Az első világháború utáni magyar társadalom lelki-vallási fejlődését szem előtt tartó új női közösség sok mindenben megelőzte korát: a szemlélődő gyakorlatiasságot magáénak valló karizma fényében a testvérek nemcsak imádságra tanították a lányokat, asszonyokat, hanem mindarra, amire egy családban szükség lehet: háztartási ismeretekre, főzésre, veteményezésre.

2021. január 1-jén fél 12-kor kezdődött az SJC-közösség jubileumi ünnepsége, melyen külső szimbólumok is segítették az emlékezést: az oltárt P. Bíró Ferenc SJ alapító atya keresztje díszítette, melyet ezüstmiséje alkalmából kapott a testvérektől.

Az oltár elé helyezték a Jótanács Anyját ábrázoló Mária-képet, amelynek felirata bizonyítja az első testvérek eskütételét. A közösségi ereklyeként őrzött kép csodás módon maradt meg az elmúlt száz évben. A második világháború utolsó évében, 1945. január 3-án a Társaság Horánszky utcai központi házát súlyos bombatalálat érte, de a kép épségben maradt. Öt évvel később, 1950-ben a testvéreknek 72 órán belül kellett elhagyniuk a házat. A Jótanács Anyja képét magukkal vitték, és különböző lakásokban sikerült megőrizni negyven éven keresztül. Miután a Társaság visszakapta és felújíttatta a Horánszky utcai házat, a kép visszakerült eredeti helyére. Január 1-jén az ünnepség idejére vitték át a Párbeszéd Háza kápolnájába.

Az imádság és a szentmise alatt a Jótanács Anyja képe előtt az alapító atya és az alapító testvérek nevével jelzett 13 égő gyertya szimbolikus üzenetet hordozott: az embertársaikért égő Istennek adott életük tartóra tett fényként még ma is világít.

A centenáriumra összeállított imádságban a jelenlévők a Szentlélek segítségét kérve ajánlották magukat a Szentháromságnak, majd felidézték a 100 éve történteket, hálát adtak az alapítókért és minden kapott kegyelemért, megújították a Jézus Szívének való odaszenteltségüket, köszöntötték Szűz Máriát, Jézus Krisztus édesanyját, akinek oltalmát kérve vele együtt magasztalták az Örökkévalót, aki „nagy dolgokat cselekedett”. Az imádság utolsó részében fohászkodtak a közösség, az egyház és a világ szükségleteiért, élőkért és holtakért, végül a Szent József-év kezdetén kérték az ő atyai pártfogását. 

A 12 órakor kezdődő szentmisét P. Vízi Elemér SJ mutatta be, aki a szentmise elején „Ad multos annos!" kívánsággal köszöntötte a 100 éves Jézus Szíve Társaságát, a jelenlévő és az interneten bekapcsolódó testvéreket. Kiemelte, hogy az SJC-közösség számára rendkívüli ez a kerek évforduló, melyen a Jézus Szíve Társasága születésére emlékezünk. A kezdetek felidézése, az emlékezés azért történik, hogy erőt meríthessünk mindahhoz, ami előttünk áll. Hiszen, az, ahogy megtapasztaltuk Isten működését a múltban, az a jelenben is taníthat bennünket. Ez a 100 év mintegy bizonyítéka annak, hogy Isten ma is munkálkodik.

A jezsuita tartományfőnök homíliájában felidézte hajdani elődje, a közösséget alapító Bíró Ferenc SJ személyét, aki az I. világháborút követően érzékelte a magyar társadalomban jelentkező hiányokat, szükségleteket, és kereste, hogyan lehetne választ adni a kor kihívásaira. Eközben kapcsolatban volt Istennel, és kész volt arra, hogy az ő személye által Isten szándéka valóra váljon. Ebből az odaadásból született meg a Jézus Szíve Népleányai Társasága. Elemér atya arról is beszélt, hogy P. Bíró sokat töprengett, vajon Istentől való-e ennek a közösségnek a megalapítása, vajon nem a saját akaratát, meglátásait követi-e. Végül, ahogy jöttek egymás után a testvérek, meggyőződött, hogy Isten akarja ezt a Társaságot. A lányokat Isten hívta, és ők nem az emberért, hanem Istenért jöttek. Az alapító számára ez jel volt és bizonyosság, hogy itt Isten művéről van szó.

Felvetődik a kérdés, hogy 100 év múltán a mai globalizált világban van-e létjogosultsága egy olyan közösségnek, melynek egyik sajátossága a magyar nép szolgálata. P. Bírónak szívügye volt, hogy sajátosan a korabeli magyar valóságban jelenítse meg Krisztust. Ma, a globalizáció korában is fontos, hogy tudjuk megragadni a helyi valóságot. 2000 évvel ezelőtt Krisztus egy népbe, egy kultúrába testesült bele. Nekünk is szabad ezt úgy megélni, hogy Krisztus a mi saját nemzeti kultúránkon keresztül van a világban.

Vízi Elemér SJ elmondta, hogy a 2021-es esztendő a jezsuiták számára is jubileumi év: Loyolai Szent Ignác megtérésének 500. évfordulója. A Jézus Társasága alapítóját életrajzírója hosszú ideig unszolta, hogy mondja el megtérésének történetét. Ő sokáig ellenállt a kérésnek, de végül elmesélte, hogyan is vezette őt az Isten. Az győzte meg Ignác atyát, hogy Nadal azt mondta neki: azért fontos, hogy megossza megtérésének történetét, mert a kegyelem, amit ő kapott Istentől, azt nemcsak a maga számára kapta, hanem mindannyiunk számára.

A Jézus Szíve Társasága alapítójának és az első testvéreknek adott kegyelem is az egész közösségnek szóló ajándék. Újév napján, amikor elindulunk a 2021-es évben, a közösség születésének 100. évfordulóján segítsen bennünket Isten rácsodálkozni a kezdetekre: az egyéni kezdetekre, az egyéni meghívásra, de arra a kezdetre is, ami a közösség kezdete, arra a kezdetre, ami Loyolai Szent Ignác atyánk megtérésének a kezdete, és arra a kezdetre, amikor Jézus születésével Isten eljött a földre.

A szentmise egyetemes könyörgéseit a testvérek hálaadása és sajátos kérései követték:

Hálát adunk, Urunk, a Jézus Szíve Népleányai Társasága alapítójáért, Bíró Ferenc jezsuita atyáért, aki Jézus Szíve apostolaként nagyon szívén viselte a magyar nép sorsát. Kérünk, jutalmazd őt országodban, és közbenjárására áldd meg a jezsuita rend - a Jézus Társasága - minden tagját! Kérünk téged, hallgass meg minket!

A Jézus Szíve Társasága születésnapján hálát adunk a 12 testvérünkért, akik 100 évvel ezelőtt itt ebben a kápolnában a Jótanács Anyja képe előtt elsőként kötelezték el magukat Neked. Alapító atyánk és üdvözült testvéreink közbenjárására áldj meg minket, áldd meg minden élő testvérünket, és adj nekünk életet! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hálát adunk neked, Urunk, a Jézus Szíve Társaságáért, személyes és közösségi hivatásunkért. A száz évvel ezelőtti első eskütételre emlékezve a mai napon mi is megújítottuk eskünket. Jézusunk Szent Szíve, kérjük, fogadd el életünket, áraszd ránk kegyelmedet, és öleld szent Szívedre azokat, akik már megérkeztek hozzád! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hálát adunk, Urunk, magyarságunkért, a magyar szentekért, vértanúkért, boldogokért és hitvallókért, köztük Mindszenty József bíborosért, akinek az életút kiállítása körülvesz bennünket. Ő egész életét Isten és a magyarság szolgálatába állította, a hitéért pedig a szenvedést is vállalta. Add, Urunk, hogy mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük Mindszenty József bíboros atyát! Kérünk téged, hallgass meg minket!

A Párbeszéd Háza kápolnájában jelenleg Mindszenty József bíboros emlékkiállítás van. Az ő személye, életének, gondolatainak megjelenítése méltó kerete volt az SJC jubileumi év kezdetének, hiszen a Jézus Szíve Társasága karizmájának egyik aspektusa éppen a magyarság szolgálata. Mindszenty József bíboros atya Istennek odaadott és a magyar népért küzdő áldozatos élete mindenki számára példaértékű. Az ünnepségen résztvevőknek Kovács Gergely történész, a Mindszenty Alapítvány vezetője mutatta be a kiállítást. Szép újévi ajándék volt ez a jelenlévőknek, hisz nála jobban senki nem ismeri a sokat szenvedett főpap életét.

A szentmise után örömteli eseménynek, egy új testvér befogadásának lehettek részesei a jelenlévők. A jelöltnek Suller Melinda általános elöljáró átadta a jelöltidő szimbólumait: az SJC-imakönyvet, a jelvényt, valamint az úgynevezett egzamen keresztet.

Az ünnepség végén Suller Melinda általános elöljáró beszédében két kívánságot fogalmazott meg a Társaság 100. évére. „Legyen ez az év az áldás éve. Áldjuk Teremtő Istenünket, aki életet ad a Társaságnak évről évre! (…) A másik kívánság a megbecsülés. Legyen a testvéri kapcsolataink éltetője egymás megbecsülése.”  Végül a következő szavakkal zárta beszédét: „Áldunk Téged Ég és Föld Ura! Áldj meg minket, hogy átérezzük megbecsülésedet! Tégy minket áldásod örömteli befogadóivá és közvetítőjévé!”

A Szentlélek sugallatára az áldás volt a témája a hagyományos elöljárói köszöntésnek is. Mivel személyében az általános elöljáró képviseli a közösséget, ezért a Jézus Szíve Társasága születésnapján, minden évben egy testvér a többiek nevében is köszönti őt. Az újév napi olvasmány, az áldás bátorító szavai méltó kezdete a Jézus Szíve Társasága jubileumi évének: „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!”

 

Kedves Testvér, aki elolvastad ezt a beszámolót, kérünk, mondj egy fohászt a centenáriumát ünneplő Jézus Szíve Társaságáért, imádkozz hivatásokért, hogy a következő száz évben is a magyar nép szolgálatában működhessen - Isten nagyobb dicsőségére!

 

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41